1. Privātuma politika ir paredzēta, lai jūs, fizisku personu – datu subjektu – informētu par piemērojamo personas datu aizsardzību jūsu personas datiem, kurus apstrādā MB “iFuture Investments” (iFuture Investments), turpmāk tekstā – iFuture. Šī politika sniedz informāciju par personas datu apstrādes mērķiem, piemērojamo juridisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem datu vākšanas laikā, par  datu subjekta personas datu apstrādi utt.

2. iFuture apstrādā jūsu datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – regula), Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzības likumus, Latvijas Republikas  elektronisko sakaru likumu un citus tieši piemērojamos tiesību aktus, kas regulē personas datu aizsardzību, kā arī kompetento iestāžu norādījumus.

I. DATU PĀRVALDĪTĀJS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

3. Datu pārzinis ir MB “iFuture Investments”, uzņēmuma kods Nr. 304975611. Kontakttālrunis: +370 680 84992, e-pasts: info@ifuture.lv Detalizētu kontaktinformāciju par birojiempilsētās var atrast vietnē https://ifuture.lv/konti

II. APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI, MĒRĶI, PAMATOJUMS UN UZGLABĀŠANAS ILGUMS

4. iFuture apstrādā personas datus saskaņā ar šādām datu subjektu kategorijām: darbinieki, potenciālie darbinieki, konsultanti (partneri, starpnieki), potenciālie konsultanti, klienti un viņu pārstāvji, kas ietver apdrošinājuma ņēmējus, apdrošinātās personas, pensiju fondu dalībniekus un to darba devējus (fiziskas personas), trešās personas, kas maksā pensijas iemaksas (vai daļu no tām).

5. Šajā privātuma politikā lietotais termins “personas dati” apzīmē informāciju vai informācijas fragmentus, kas attiecas uz jums, vai informāciju, kas varētu tieši vai netieši identificēt jūs. iFuture var apkopot un apstrādāt informāciju: 1) kad jūs sniedzat noteiktus savus personas datus viena vai vairāku šajā politikā norādīto īpašo mērķu apstrādei; 2) kad jūs sniedzat savus personas datus, lai izpildītu pasūtījumu vai līgumu, kurā esat puse, vai rīkotos pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; 3) piesakoties apmeklējumam, izmantojot iFuture vietni, aizpildot veidlapas vai pieprasot pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietnē izvietoto kontaktinformāciju, lai sazinātos ar iFuture darbiniekiem vai partneriem, un visos citos veidos; 4) kad jūs ziņojat par problēmu vai sazināties ar iFuture darbiniekiem par pakalpojumiem; 5) sadarbojoties ar iFuture darbiniekiem citos veidos un citu iemeslu dēļ.

6. iFuture apstrādās un glabās tikai personas datus, kas ir identificēti uzņēmuma iekšējos dokumentos un ir nepieciešami specifisku mērķu sasniegšanai. Ja mērķus var sasniegt bez noteiktiem personas datiem, tie netiks apstrādāti un uzglabāti, ja vien šādu personas datu apstrāde un glabāšana nav noteikta likumā. iFuture var pieprasīt no Jums papildus personisku informāciju, kas nepieciešama šajā privātuma politikā izklāstīto mērķu sasniegšanai. iFuture cenšas neuzglabāt novecojušu vai nevajadzīgu informāciju, kā arī nodrošināt, ka personiskā un cita informācija tiek atjaunināta un ir pareiza.

7. Lai izpildītu līgumā noteiktās saistības (sniegt pakalpojumu utt.), saskaņā ar līgumu (ieskaitot verbālu) nodibinātu un uzturētu līgumattiecības saziņai, lai aizsargātu likumīgās uzņēmuma intereses, kā arī citiem likumīgiem mērķiem iFuture apstrādā šādus klientu un viņu pārstāvju personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, bankas konta numurs, e-pasti (cita korespondences informācija), personīgā veselība, izvēlētie apdrošināšanas seguma veidi. Šie personas dati tiek apstrādāti līgumattiecību laikā un tiek glabāti 10 gadus pēc līgumattiecību beigām, lai nodrošinātu pierādījumus, kas var izrietēt no līguma saistībām. E-pasti un cita saziņas informācija tiek uzglabāta 3 gadus, bet vajadzības gadījumā šo termiņu var pagarināt līdz 10 gadiem ar mērķi nodrošinātu pierādījumus, kas var izrietēt no līguma saistībām. Datu apstrādes pamats ir līgums vai mērķis rīkoties pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai likumīgas intereses, vai juridiskas saistības.

8. iFuture apstrādā šādus konsultantu (partneru, starpnieku) un konsultantu kandidātu datus: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, e-pasti (cita kontaktinformācija). Dati tiek apstrādāti, lai nodibinātu un uzturētu sadarbību, izpildītu savstarpējās saistības. Šie personas dati tiek apstrādāti līgumattiecību laikā un  tiek glabāti 10 gadus pēc līgumattiecību beigām ar mērķi nodrošināt pierādījumus, kas var izrietēt no līguma saistībām. E-pasti un cita saziņas informācija tiek uzglabāta 3 gadus, bet vajadzības gadījumā šo termiņu var pagarināt līdz 10 gadiem ar mērķi nodrošināt pierādījumus, kas var izrietēt no līguma saistībām. Datu apstrādes pamats ir līgums vai mērķis rīkoties pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai likumīgas intereses, vai juridiskas saistības.

9. iFuture apstrādā darbinieku un potenciālo darbinieku kandidātu datus un par datu apstrādi vienojas individuāli.

10. iFuture var apstrādāt personas datus, lai aizsargātu uzņēmuma tiesības un likumīgās intereses, apstrādātu un pārvaldītu ienākošos pieteikumus, pieprasījumus un sūdzības, lai atgūtu parādus utt.

11. iFuture var apstrādāt personas datus, par kuru apstrādi ir sniegta tieša piekrišana (piemēram, tiešā mārketinga nolūkos). Tiešā mārketinga vai citiem nolūkiem iegūtā piekrišana ir derīga 5 gadus.

12. iFuture var uzglabāt jūsu personas datus kādu laiku pēc līgumattiecību beigām, lai strīda gadījumā aizsargātu savas likumīgās intereses vai gadījumā, kad tas ir noteikts likumā. iFuture neuzglabā jūsu personas datus ilgāk par laiku, kāds ir pamatoti nepieciešams konkrēto  datu vākšanas mērķu sasniegšanai.

13. iFuture iekšējos noteikumos ir noteikti individuālo datu glabāšanas termiņi un tiesību aktos noteiktie termiņi. Jūsu personas datu glabāšana ilgāk par šajā politikā norādīto termiņu var tikt veikta tikai gadījumos, ja: 1) uzņēmumam ir sevi jāaizstāv pret prasībām vai tiesas prāvām un jāizmanto savas tiesības; 2) ir pamatotas aizdomas par prettiesisku rīcību, kas tiek izmeklēta; 3) jūsu dati ir nepieciešami, lai atrisinātu strīdu vai sūdzību; 4) kā arī citu normatīvajos aktos paredzēto pamatojumu gadījumos.

14. Personas datu apstrādes un glabāšanas termiņa beigās iFuture datus neatgriezeniski iznīcina. Kad jūsu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, un jūsu piekrišanas termiņš beidzas, tiek atsaukts vai izdzēsts, iFuture iznīcina datus, kas apstrādāti ar jūsu piekrišanu. Jebkurā gadījumā jūsu piekrišanu un tās pierādījumus var uzglabāt ilgāku laiku.

III. SAVU DATU NODOŠANA

15. Saskaņā ar Regulu un Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu iFuture var pārsūtīt jūsu personas datus trešajām personām apstrādes nolūkos tiktāl, cik tas vajadzīgs pasūtījuma izpildei un pakalpojuma sniegšanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas uztur personas datu konfidencialitāti un nodrošina atbilstošu to aizsardzību.

16. iFuture datu saņēmēju kategorijas: apdrošināšanas sabiedrības, pensiju fondi, juridiskie un finanšu konsultanti; trešās puses, kas apstrādā reģistrus un programmatūru.

17. Ja tas nepieciešams iepriekš minētajiem mērķiem, iFuture ir tiesības nodot jūsu personas datus piegādātājiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz izpildīt jūsu pasūtījumus un veikt komercdarbības, lai īstenotu sadarbību. iFuture pieprasa, lai datu saņēmēji saņemto informāciju izmantotu saskaņā ar likumdošanas prasībām un tikai tiem mērķiem, kuriem dati tika pārsūtīti. Datu pārziņiem, kurus piesaistījis iFuture, ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar tā norādījumiem un tikai tiktāl, cik tas vajadzīgs viņu līgumsaistību pareizai izpildei. Iesaistot datu pārziņus, iFuture cenšas nodrošināt, ka datu pārziņi ievieš atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus, kā arī nodrošina personas datu konfidencialitāti.

18. Jūsu personas datus var apstrādāt datu pārvaldītāji, kas nodrošina iFuture grāmatvedības, datu centra un/vai servera nomu, IT uzturēšanu un citus pakalpojumus.

19. Datus var sniegt arī kompetentajām iestādēm vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības iestādēm, bet tikai pēc to pieprasījuma un tikai tad, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti, vai arī gadījumos un procedūrās, kas paredzētas likumā, ar mērķi aizsargāt iFuture tiesības, darbiniekus, resursu drošību, kā arī nodrošināt un aizsargāt juridiskās prasības.

20. iFuture nepārsūta datus ārpus ES uz trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām.

IV. PERSONAS DATU UN TIESĪBU AIZSARDZĪBA

21. iFuture veic nepieciešamos administratīvos, organizatoriskos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu sniegtos personas datus no nejaušas, nelikumīgas vai neatļautas iznīcināšanas, pazaudēšanas, labošanas, piekļuves, izpaušanas vai izmantošanas un citām nelikumīgām darbībām.

22. Ja uzskatāt, ka iFuture apstrādā jūsu datus, pārkāpjot datu aizsardzības likumu,  vispirms lūdzam sazināties ar iFuture – mēs labticīgi centīsimies novērst jūsu šaubas, apmierināt pieprasījumus un labot pieļautās kļūdas, ja tādas ir.

23. Ja jūs neapmierina piedāvātais risinājums vai pēc jūsu pieprasījuma netiek, jūsuprāt, veiktas nepieciešamās darbības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijas uzraudzības iestādē Latvijas Republikā (vietnes adrese https: //www.dvi.gov.lv/ /).

24. Jums ir tiesības:

1) vērsties iFuture, lai iegūtu informāciju par jūsu personas datu apstrādi;

2) vērsties iFuture par jūsu personas datu labošanu un/vai šādu personas datu apstrādes procesa apturēšanu, izņemot to glabāšanu, ja pēc apstiprināšanas uzzināsiet, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;

3) vērsties iFuture ar lūgumu dzēst personas datus vai apturēt šādu personas datu apstrādi, izņemot to glabāšanu – gadījumā, ja jūs uzzināsiet par personas datu apstrādi un konstatēsiet, ka personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai krāpnieciski;

4) nedot piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, ja šādi dati tiek apstrādāti vai ir paredzēti apstrādei tiešā mārketinga nolūkos vai likumīgu interešu labā, ko cenšas sasniegt iFuture vai trešā persona, kurai tiek nodoti personas dati;

5) pieprasīt datu pārnesamību, kas nozīmē, ka a) jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi visiem personas datiem, kurus jūs esat snieguši strukturētā, plaši izmantotā un datorlasāmā formātā, vai b) pārsūtīt šos datus citam pārvaldniekam (ja tas ir tehniski iespējams); šīs tiesības var izmantot tikai attiecībā uz personas datiem, kuri tiek apstrādāti elektroniski un tiek iegūti no jums ar jūsu  piekrišanu vai atbilstoši līguma nosacījumiem;

6) ierobežot jūsu personas datu apstrādi;

7) pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu;

8) atsaukt sniegtās piekrišanas attiecībā uz datu apstrādi, kad dati tiek apstrādāti ar jūsu piekrišanu.

25. Jums ir tiesības uzzināt kādi personas dati tiek apstrādāti, kādiem nolūkiem tie tiek apstrādāti, kādiem saņēmējiem tie ir sniegti, iepriekš rakstiski sazinoties ar iFuture.  Lai šādu informāciju iFuture varētu izsniegt, mums ir jāpārliecinās par jūsu personas identitāti.  Lai aizsargātu datu subjektu personas datus, netiks apstrādāti anonīmi un neidentificēti pieprasījumi, kuru identitāte nav noteikta saskaņā ar derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem.

26. iFuture sniegs atbildi uz jūsu pieprasījumu viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas brīža. Atsevišķos gadījumos šo termiņu var pagarināt līdz diviem mēnešiem, par ko tiksiet informēts.

27. Ja jūsu pieprasījums ir iesniegts elektroniskā veidā, iFuture jums sniegs atbildi elektroniski, ja vien tas ir iespējams (piemēram, informācijas apjoma dēļ) vai ja jūs nelūgsiet atbildēt citā veidā. iFuture var atteikties izpildīt jūsu pieprasījumu konkrētos likumā noteiktos apstākļos, sniedzot par to pamatotu atbildi.

28. Lūdzam nekavējoties sazināties ar iFuture, ja jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo privātuma politiku. Jums ir tiesības paziņot iFuture, ja nevēlaties, lai ar jums sazinātos nākotnē; vēlaties izmantot citas savas datu subjekta tiesības, kas noteiktas Regulā, Personas datu tiesiskās aizsardzības likumā; vēlaties ziņot par visiem šīs privātuma politikas pārkāpumiem.

V. ATBILDĪBA

29. Jums jāsniedz pilnīgi un precīzi personas dati un jāinformē par visām attiecīgajām izmaiņām personas datos. iFuture neatbild par zaudējumiem, kas jums un/vai trešajām personām radušies, ja esat iesnieguši nepareizu un/vai nepilnīgu personisko informāciju vai savlaicīgi neesat ziņojis par personas datu izmaiņām.

VI. SĪKDATNES TĪMEKĻA VIETNĒ

30. Lai uzlabotu datplūsmu iFuture vietnē, tā izmanto sīkfailus (“cookies”), mazus tekstuālās informācijas fragmentus, kas tiek automātiski izveidoti, pārlūkojot vietni, un tiek saglabāti vietnes apmeklētāja datorā vai citā termināļa ierīcē. Sīkdatņu apkopotā informācija ļauj ērtāk pārlūkot iFuture vietni un uzzināt vairāk par vietnes apmeklētāju uzvedību, analizēt tendences un uzlabot gan vietni, gan iFuture sniegtos pakalpojumus un vietnē izvietoto informāciju. Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai apstrādātu depersonalizētus personas datus. Ja vietnes apmeklētājs nedod piekrišanu Google sīkdatņu glabāšanai savā datorā vai citā termināļa ierīcē, viņš/viņa var mainīt savus tīmekļa pārlūka iestatījumus un atspējot visus sīkfailus, izdzēšot tos visus kopā vai iespējojot/atspējojot tos pa vienam. Lai iegūtu papildinformāciju par Google izmantotajām sadarbības iespējām šajā vietnē, lūdzam apmeklēt vietni AllAboutCookies.org vai www.google.com/privacy_ads.html

VII. PRIVĀTUMA POLITIKAS FORMULĒJUMS UN GROZĪŠANA

31. Šīs privātuma politikas tekstu apstiprina uzņēmuma vadītājs, un tā elektroniskā versija vai attiecīgais teksts tiek ievietots uzņēmuma tīmekļa vietnē, kura ir pieejama adresē: https://ifuture.lv

32. Šī konfidencialitātes politikas versija ir spēkā no 2020. gada 23. marta. 33. iFuture var mainīt šo konfidencialitātes politiku un jebkurā laikā publicēt jaunu tās versiju. Privātuma politikas papildinājumi un grozījumi stājas spēkā to publicēšanas dienā, proti, datumā, kad tie tiek publicēti tīmekļa vietnē.