Iesniedzējam ir tiesības vērsties MB Išmanus investavimas Latvijas filiālē (Aģents) vai Mandatum Life Insurance Company Limited Latvijas filiālē (Apdrošinātājs) ar sūdzību par Aģenta pārstāvju veikto apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanu un bez maksas saņemt atbildi uz savu sūdzību pēc būtības.

Sūdzību var iesniegt rakstiski:

(1) Aģentam pa pastu uz Aģenta juridisko adresi: Rīga, Kronvalda bulvāris 3 – 3, LV-1010, vai elektroniski uz e-pasta adresi: info@ifuture.lvvai 
(2) Apdrošinātājam: 

– tā mājaslapā www.mandatumlife.lv, aizpildot pieteikuma formu, kas atrodama minētās mājas lapas sadaļā ,,Sazināties ar mums”;

– pa pastu uz Apdrošinātāja juridisko adresi: Kronvalda bulvāris 3-3, Rīga, LV-1010;

– personīgi Apdrošinātāja juridiskajā adresē: Kronvalda bulvāris 3-3, Rīga, LV-1010;

– elektroniski uz e-pasta adresi: info@mandatumlife.lv.

Sūdzībā jāiekļauj šāda informācija: 

–    sūdzības adresāts;

–    iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai – nosaukums);

–    personas kods (juridiskai personai – reģistrācijas numurs);

–    fiziskās personas korespondences vai deklarētā adrese (juridiskai personai – juridiskā adrese);

–    e-pasta adrese (ja ir);

–    tālruņa numurs;

–    informācija par Aģenta pārstāvi, sakarā ar kura darbību/bezdarbību tiek iesniegta sūdzība, un apstākļiem, kas ir sūdzības pamats (iekļaujot polises numuru, ja ir pieejams);

–    pievienoto dokumentu saraksts, ja tādi tiek pievienoti;

–    sūdzības parakstīšanas datums un vieta;

–    iesniedzēja vai tā pilnvarota pārstāvja paraksts (ja netiek sūtīts elektroniski).

Aģents, izskatot sūdzību, nodrošina, ka tas tiek veikts iespējami ātri, vienlīdzīgi, taisnīgi un efektīvi.

Aģents veic sūdzības analīzi, pārbauda tajā norādītus faktus, izvērtē konstatēto faktu cēloņus un veic pasākumus, lai novērstu vai vismaz mazinātu atkārtošanas risku.

Atbildi Aģents sniedz rakstiski latviešu valodā 20 dienu laikā. Ja no Aģenta neatkarīgo iemeslu dēļ atbildes sniegšana minētajā termiņā nav iespējama, tā ietvaros Aģents informē sūdzības iesniedzēju par apstākļiem, kas kavē atbildes sniegšanu, norādot saprātīgu papildus termiņu, kas nepieciešams tās sagatavošanai. 

Ja Aģenta sniegtā atbilde uz sūdzību pilnībā neapmierina sūdzībā norādītās prasības, Aģents informē iesniedzēju par citām sūdzības izskatīšanas iespējām.

Sūdzību var izskatīt arī Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds, adrese: Toma iela 4, LV-1003, Rīga, tīmekļvietne: https://www.laa.lv/klientiem/ombuds/.

Aģenta uzraudzības iestāde ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija, adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, e-pasts: fktk@fktk.lv, interneta mājas lapa: www.fktk.lv.