Iesniedzējam ir tiesības vērsties Ifuture investments Latvijas filiālē (turpmāk – Aģents) vai INVL Life uždaroji akcine draudimo bendrove Latvijas filiālē (turpmāk – Apdrošinātājs) ar sūdzību par Aģenta pārstāvju veikto apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanu un bez maksas saņemt atbildi uz savu sūdzību pēc būtības.

Sūdzību var iesniegt rakstiski:

(1) Aģentam pa pastu uz Aģenta juridisko adresi: Rīga, Kronvalda bulvāris 3 – 3, LV-1010, vai elektroniski uz e-pasta adresi: info@ifuture.lvvai 

(2) Apdrošinātājam: 

– pa pastu uz Apdrošinātāja juridisko adresi: Elizabetes iela 10B – 1, Rīga, LV-1010;

– personīgi Apdrošinātāja juridiskajā adresē: Kronvalda bulvāris 3-3, Rīga, LV-1010;

– elektroniski uz e-pasta adresi: info@invl.lv.

Sūdzībā jāiekļauj šāda informācija: 

–    sūdzības adresāts;

–    iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai – nosaukums);

–    personas kods (juridiskai personai – reģistrācijas numurs);

–    fiziskās personas korespondences vai deklarētā adrese (juridiskai personai – juridiskā adrese);

–    e-pasta adrese (ja ir);

–    tālruņa numurs;

–    informācija par Aģenta pārstāvi, sakarā ar kura darbību/bezdarbību tiek iesniegta sūdzība, un apstākļiem, kas ir sūdzības pamats (iekļaujot polises numuru, ja ir pieejams);

–    pievienoto dokumentu saraksts, ja tādi tiek pievienoti;

–    sūdzības parakstīšanas datums un vieta;

–    iesniedzēja vai tā pilnvarota pārstāvja paraksts (ja netiek sūtīts elektroniski).

Aģents, izskatot sūdzību, nodrošina, ka tas tiek veikts iespējami ātri, vienlīdzīgi, taisnīgi un efektīvi.

Aģents veic sūdzības analīzi, pārbauda tajā norādītus faktus, izvērtē konstatēto faktu cēloņus un veic pasākumus, lai novērstu vai vismaz mazinātu atkārtošanas risku.

Atbildi Aģents sniedz rakstiski latviešu valodā 20 dienu laikā. Ja no Aģenta neatkarīgo iemeslu dēļ atbildes sniegšana minētajā termiņā nav iespējama, tā ietvaros Aģents informē sūdzības iesniedzēju par apstākļiem, kas kavē atbildes sniegšanu, norādot saprātīgu papildus termiņu, kas nepieciešams tās sagatavošanai. 

Ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar saņemto atbildi, sūdzību, atkarība no tās priekšmeta, var izskatīt ārpustiesas kārtībā:

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds, adrese: Toma iela 4, LV-1003, Rīga, tīmekļvietne: https://www.laa.lv/klientiem/ombuds/;

Finanšu un kapitāla tirgus komisija,  adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, tīmekļvietne: https://www.fktk.lv;

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1010, tīmekļvietne: www.ptac.gov.lv;

Datu valsts inspekcija, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, tīmekļvietne: www.dvi.gov.lv.

Jā sūdzības iesniedzējs vēlas atrisināt strīdu tiesas ceļā, tad attiecīgs pieteikums būtu jāiesniedz tiesai pēc piekritības. Vairāk informācijas tīmekļvietnē: www.tiesas.lv

Šeit atrodama informācija par iestādi, kas uzrauga Apdrošinātāju.