1. Ši privatumo politika skirta Jums, fiziniam asmeniui – duomenų subjektui, tikslu informuoti apie taikomą asmens duomenų apsaugą Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko MB „Ifuture investments“ (toliau – „iFuture“). Šioje politikoje yra pateikiama informacija kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, koks taikomas teisinis pagrindas, tvarkymo apimtis, apsauga ir tvarkymo terminas duomenų rinkimo metu bei tvarkant duomenų subjekto asmens duomenis ir kt.
 2. iFuture Jūsų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas ir/ar BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis, kompetentingų institucijų nurodymais ir vidaus dokumentais.

I. DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

Už Jūsų asmens duomenų apsaugą atsakingas:

 1. Duomenų valdytojas yra MB „Ifuture investments“, įmonės kodas 304975611. Kontaktinis tel. +370 677 90092 el. p. info@ifuture.ltKonkretaus ofiso pagal miestą kontaktus galite rasti https://ifuture.lt/kontaktai

II. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, TIKSLAI, PAGRINDAI IR SAUGOJIMO TERMINAS

Mes tvarkome šių subjektų asmens duomenis ir darome tą šiais būdais:

 1. iFuture tvarko asmens duomenis pagal šias duomenų subjektų kategorijas: darbuotojai, kandidatai į darbuotojus, konsultantai (partneriai, tarpininkai), kandidatai į konsultantus, klientai ir jų atstovai (tai apima: draudėjai, apdraustieji, pensijų fondo dalyviai ir jų darbdaviai (fiziniai asmenys), tretieji asmenys, mokantys pensijų įmokas (jų dalį), partnerių atstovai (įmonių darbuotojai), interneto svetainės lankytojai, potencialūs klientai, įmonės dalyviai, valdymo organų nariai, jų atstovai, tretieji asmenys, mokymų/seminarų („vebinarų“) dalyviai ir kt. asmenys, kurie nurodyti šioje privatumo politikoje.
 2. Šioje privatumo politikoje yra vartojamas terminas „asmens duomenys“, kuris reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti. iFuture gali rinkti ir tvarkyti: 1) kai pateikiate tam tikrus savo asmens duomenis, jog jie būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, kurie nurodyti šioje politikoje; 2) kai pateikiate savo asmens duomenis tam, kad būtų įvykdytas užsakymas ar sutartis, kurios šalis Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;  3) kai užsiregistruojate vizitui per iFuture interneto svetainę užpildant formas ar kreipiatės dėl paslaugų teikimo internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais, kreipiatės į iFuture personalą ar partnerius, ir visais kitais būdais; 4) kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su iFuture personalu dėl paslaugų ar dėl kitų priežasčių; 5) kai patys renkame asmens duomenis tam tikrais tikslais ir būdais, kurie Jums atskleidžiami šioje politikoje ir/ar atskirame dokumente.

Mes tvarkome šiuos asmens duomenis dėl konkrečių tikslų bei saugome aiškiu terminu ir pagrindu:

 1. Future tvarkys ir saugos tik tuos asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir būtini konkretiems tikslams pasiekti. Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų, jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja teisės aktai. iFuture gali papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita informacija, jei ji reikalinga siekiant šioje privatumo politikoje išvardytų tikslų. iFuture deda reikiamas pastangas, siekiant nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.
 2. iFuture tvarko toliau nurodytus asmens duomenis:
Klientų ir/ar jų atstovų asmens duomenis
TikslasTeisinis pagrindasAsmens duomenysSaugojimo terminas
Sutartiniams santykiams užmegzti ir palaikyti, komunikacijai Siekiant vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (suteikti paslaugą ir kt.)Sutartis ar veiksmai iki sutarties sudarymo (BDAR 6 str. 1 d. b p.). Gali būti sutikimas, kai toks yra duodamas konkrečiam tikslui dėl tam tikrų konkrečių duomenų (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas (jei būtina), parašas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris,elektroniniai laiškai ir/ar kita susirašinėjimo informacija, kai būtina dėl paslaugos suteikimo, investavimo priemonių, pasirinktų draudimo apsaugos rūšių, draudimo dydžiaiŠie asmens duomenys tvarkomi sutartinių santykių galiojimo metu bei 10 metų po sutartinių santykių pabaigos. El. laiškai ir kita komunikacijos informacija saugoma 3 mėnesius, bet gali būti pratęsta iki 3 ar 10 metų, kai būtina dėl įmonės interesų apsaugos
Sąskaitoms išrašyti; mokėjimams vykdyti; finansiniai apskaitai; finansinėms prievolėms vykdyti; auditui ir pan.Teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c p.)Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, mokėjimų istorijaNuo gavimo/išrašymo teisės aktuose nustatytą terminą (įprastai 10-50 metų)
Apsaugoti įmonės interesus, skolas išieškotiTeisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f p.)Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, kiti būtini duomenys.Sutartinių santykių galiojimo metu bei 10 metų po sutartinių santykių pabaigos.
Konsultantų (partnerių, tarpininkų) asmens duomenis
TikslasTeisinis pagrindasAsmens duomenysSaugojimo terminas
Sutartiniams santykiams užmegzti ir palaikyti, komunikacijai Siekiant vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, bendradarbiautiSutartis ar veiksmai iki sutarties sudarymo (BDAR 6 str. 1 d. b p.). Gali būti sutikimas, kai toks yra duodamas konkrečiam tikslui dėl tam tikrų konkrečių duomenų (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas (jei būtina), parašas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris,elektroniniai laiškai ir/ar kita susirašinėjimo informacija.Šie asmens duomenys tvarkomi sutartinių santykių galiojimo metu bei 10 metų po sutartinių santykių pabaigos. El. laiškai ir kita komunikacijos informacija saugoma 3 mėnesius, bet gali būti pratęsta iki 3 ar 10 metų, kai būtina dėl įmonės interesų apsaugos
Sąskaitoms išrašyti; mokėjimams vykdyti; finansiniai apskaitai; finansinėms prievolėms vykdyti; auditui ir pan.Teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c p.)Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, mokėjimų istorijaNuo gavimo/išrašymo teisės aktuose nustatytą terminą (įprastai 10-50 metų)
Pristatyti komandą, vesti bendrus seminarus, kitas paslaugas kartu teiktiSutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Atvaizdas (nuotraukos, vaizdo įrašai) socialiniuose tinkluosekiti duomenys, kurie nurodomi sutikimeSutartinių santykių galiojimo metu ir/ar sutikime nurodytą terminą
Apsaugoti įmonės interesus, skolas išieškotiTeisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f p.)Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, kiti būtini duomenys.Sutartinių santykių galiojimo metu bei 10 metų po sutartinių santykių pabaigos.
 1. iFuture tvarko šiuos kandidatų į konsultantus (Ifuture tarpininkus, partnerius) asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, parašą, adresą, el. pašto adresą, tel. numerį, elektroninius laiškus (taip pat kitą susirašinėjimo informaciją), nuotrauką, gyvenimo aprašymą, išsilavinimo, kvalifikacijos duomenis. Duomenys yra tvarkomi siekiant įvertinti kandidato tinkamumą bendradarbiauti, užmegzti bendradarbiavimą, palaikyti komunikaciją. Šie asmens duomenys tvarkomi tol, kol reikia įvertinti kandidatūrą ir dar 30 dienų po to. Šis terminas gali būti pratęstas iki 3 metų, kai būtina dėl įmonės interesų apsaugos (pvz., siekiant apsiginti nuo pretenzijų ar pareikšti reikalavimus). Duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas (išreiškiamas perduodant duomenis ir/ar raštu).
 2. iFuture tvarko darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus asmens duomenis bei apie tai juos išsamiai supažindina atskirai. Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis iFuture renka turėdama tikslą įvertinti jo tinkamumą eiti atitinkamas pareigas ir galimybę sudaryti su juo darbo sutartį. Tam yra prašoma pateikti vardą ir pavardę, gimimo datą, duomenis komunikacijai (telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir tinkamumo pareigoms, į kurias pretenduojama, įvertinimui reikalingus duomenis (apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, patirtį ir kt.). Tokie duomenys gali būti gauti teisėtu būdu iš paslaugos teikėjų (pvz., darbo paieškos duomenų bazių ir pan.). Šio asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl priėmimo į darbą atlikimo. Jei kyla įtarimų, jog su kandidatu į darbuotojus gali kilti teisinis ginčas, tai tokio asmens duomenys saugomi visą galiojančiuose teisės aktuose nustatytą tam tikrą ieškinio senaties terminą (įprastai 3 mėn., bet gali būti pratęsta iki 3 metų). Tokių duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas.
 3. iFuture siekiant vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus pagal sutartį, sutartiniams santykiams užmegzti ir palaikyti, komunikacijai, įmonės teisėtų interesų apsaugos, bendradarbiavimo (pvz., kartu suteikti paslaugą) ir kitais teisėtais tikslais tvarko savo partnerių (ne konsultantų, o įmonių atstovų, darbuotojų ar kitų partnerių-fizinių asmenų) asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą (jei yra būtina), parašą, el. pašto adresą, telefono numerį, parašą (jei būtina), el. laiškus ir kitą susirašinėjimo informaciją. Šie asmens duomenys tvarkomi sutartinių santykių galiojimo metu ir saugomi dar 10 metų po sutartinių santykių pabaigos. El. laiškai ir kita komunikacijos informacija saugoma ne ilgiau kaip 3 metus, bet gali būti pratęsta iki 10 metų, kai būtina dėl įmonės interesų apsaugos (pvz., siekiant apsiginti nuo pretenzijų ar pareikšti reikalavimus). Anksčiau nurodytų duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f p.). Taip pat iFuture tvarkys ir minėtų subjektų finansinius duomenis dėl apskaitos ir kt. teisinių prievolių, t. y. mokėjimų istoriją, banko sąskaitos numerį ir kt. Tokių duomenų tvarkymo pagrindas – teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c p.).
 4. IFuture tvarko ir savo įmonės dalyvių, valdymo organų narių, jų atstovų asmens duomenis tuo tikslu, jog vykdyti teisės aktų reikalavimus, įmonės teisėtų interesų apsaugos ir kitais teisėtais tikslais remdamasi teisinės prievolės pagrindu. Tokie duomenys saugomi ne mažiau kaip 10 metų nuo gavimo arba ilgiau, jei teisės aktai nustato ilgesnį terminą. Šių asmenų el. laiškai ir kita susirašinėjimo informacija saugoma ne ilgiau kaip 3 metus, bet taip pat gali būti pratęsta iki 10 metų, kai būtina dėl įmonės interesų apsaugos.
 5. iFuture gali tvarkyti asmens duomenis, kuriems turi Jūsų aiškiai išreikštą sutikimą (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros). Tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitam tikslui gautas sutikimas galioja 3 metus. Po pabaigos dar 1 metus yra saugoma jo forma.
 6. Jūsų asmens duomenis iFuture gali saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesieja sutartiniai santykiai, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Jūsų asmens duomenis iFuture saugo ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys. iFuture gali tvarkyti asmens duomenis siekiant ginti įmonės teises ir teisėtus interesus, siekianti tvarkyti ir valdyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus, siekiant išieškoti skolas ir pan.
 7. iFuture vidaus taisyklėse yra numatyti atskirų duomenų saugojimo terminai bei teisės aktuose nustatyti terminai. Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: 1) būtina, kad įmonė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; 2) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; 3) Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 4) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
 8. Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, iFuture duomenis neatstatomai sunaikina. Kai tam tikri Jūsų duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, iFuture Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikina. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktas sutikimas ir įrodymas apie jį gali būti saugomas ir ilgesnį laikotarpį.

Gandro pašto akcijos ir/ar žaidimo dalyvių asmens duomenų tvarkymas:

 1. iFuture tvarko Gandro pašto dalyvių, t. y. asmenų, kurie pateikia savo duomenis per interneto svetainės https://ifuture.lt/gandropastas/ puslapyje esančią kontaktų formą, duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, tel. numerį, registracijos tikslą, el. laiškus ir/ar kitą susirašinėjimo informaciją. Šie duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti įsipareigojimą padėti gauti nemoką draudimą ar internetinį seminarą („vebinarą“), dalyvauti loterijoje (žaidimo organizavimui ir vykdymui), susisiekti su akcijos dalyviu. Šiuos duomenis saugome tol, kol jie reikalingi įvykdyti tikslą (suteikti draudimą, „vebinarą“) arba kol dalyvaujate loterijoje. Žaidimo laimėtojo asmens duomenis saugome 10 metų, jei kiltų ginčų ar nesutarimų dėl prievolių, prizo ar kt. Šių duomenų tvarkymo pagrindas – žodinė sutartis (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ir sutikimas (pateikdami savo duomenys Jūs sutinkate su jų tvarkymu (BDAR 6 str. 1 d. b p.).
 2. iFuture taip pat tvarko Gandro pašto dalyvių, t. y. asmenų, kurie pateikia savo duomenis per interneto svetainėshttps://gandropastas.lt/ esančią kontaktų formą, duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, tel. numerį, registracijos kodą, el. laiškus ir/ar kitą susirašinėjimo informaciją. Šie duomenys tvarko siekiant suteikti nemokamo internetinio seminaro („vebinaro“) paslaugą. Šiuos duomenis saugome tol, kol jie reikalingi įvykdyti minėtą tikslą. Jei kyla įtarimų dėl galimo šalių ginčo, tai tokie asmens duomenys saugomi 10 metų. Šių duomenų tvarkymo pagrindai: žodinė sutartis (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ir sutikimas (pateikdami savo duomenys Jūs sutinkate su jų tvarkymu (BDAR 6 str. 1 d. b p.).

Internetinių seminarų („vebinarų“) dalyvių asmenų duomenų tvarkymas

 1. iFuture siekiant užregistruoti į mokymus/seminarą („vebinarą“), suteikti tokią paslaugą ir prieigą prie platformos, identifikuoti dalyvį, komunikacijai palaikyti, tvarko mokymų/seminarų („vebinarų“) dalyvių asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį. Šie asmens duomenys tvarkomi tol, kol vykdomas seminaras/mokymai („vebinaras“) ir dar 30 dienų po minėto renginio pabaigos. Minėtas saugojimo terminas gali būti pratęstas iki 3 metų, kai būtina dėl įmonės interesų apsaugos (pvz., siekiant apsiginti nuo pretenzijų ar pareikšti reikalavimus). Nurodytų duomenų tvarkymo pagrindas – sutartis (ir žodinė) ir sutikimas (išreiškiamas pateikiant savo duomenis). Šie asmens duomenys perduodami ClickMeeting.com (Arkońska 6/A4, 80-387 Gdansk, Poland, Company no. (KRS) 0000604194, VAT ID no. (NIP) 5842747535), kuris suteikia platformą seminarui („vebinarui“) ir vykdo asmens duomenų tvarkymo operacijos (žr. privatumo politiką: https://clickmeeting.com/legal).

III. JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS

 1. iFuture laikydamasi Reglamento ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų, duomenų tvarkymo tikslais gali perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti užsakymą ir suteikti paslaugą, užtikrinant, kad atitinkami tretieji asmenys išsaugo asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina tinkamą jų apsaugą.
 2. iFuture duomenų gavėjų kategorijos (kai reikia perduoti tam tikrus duomenis dėl vienų ar kitų tikslų): finansų įstaigos (bankai ar kt.), valstybinės institucijos (Valstybinė mokesčių inspekcija, SODRA, teismai ir kt.), draudimo bendrovės, pensijų fondai, teisės ir finansų konsultantai ir kt.
 3. Jeigu būtina dėl anksčiau minėtų tikslų, iFuture turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis savo tiekėjams, strateginiams partneriams, konsultantams, paslaugų teikėjams ir kitiems, kurie mums padeda vykdant komercinę veiklą, siekiant įgyvendinti bendradarbiavimą ir kt. iFuture iš savo pasitelktų tvarkytojų reikalauja įsipareigoti gautą informaciją naudoti tik tais tikslais, kuriais duomenys buvo perduoti, ir laikantis teisės aktų reikalavimų. iFuture pasitelkti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti mūsų turimus asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdama duomenų tvarkytojus, iFuture siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. Pvz., asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys iFuture buhalterinės apskaitos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros ir kitas paslaugas.
 4. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai ar priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti iFuture teises, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
 5. iFuture gali perduoti Jūsų asmens duomenis (t. y. dokumentus su asmens duomenimis) partneriui UAB „Dokobit“ tikslu pasirašyti elektroniniu parašu dokumentus, kurie susiję su Jumis. iFuture tą daro pagal priimtas UAB „Dokobit“ paslaugų teikimo sąlygas (žr. https://www.dokobit.com/lt/patikimumas/paslaugu-teikimo-salygos ), duomenų tvarkymo sutartį ( https://www.dokobit.com/lt/patikimumas/duomenu-tvarkymo-sutartis ). Su UAB „Dokobit“ privatumo politika galite susipažinti čia: https://www.dokobit.com/lt/patikimumas/privatumo-politika
 6. iFuture neperduoda duomenų už ES ribų į trečiąją valstybę arba tarptautinę organizaciją, išskyrus gali būti atvejų, kai duomenys yra perduodami į Google LLC (JAV) (tokiu atveju duomenys saugomi pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas – žr. https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause ) naudojantis el. pašto, duomenų saugyklos paslaugomis.

IV. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR JŪSŲ TEISĖS

 1. iFuture imasi reikiamų administracinių, organizacinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, siekdama apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų.
 2. Jei manote, kad Jūsų duomenis iFuture tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į iFuture, nes geranoriškomis pastangomis gali pavykti išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti padarytas klaidas, jeigu tokių bus.
 3. Jeigu Jūsų netenkins siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, nėra imamasi pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (interneto svetainės adresas https://vdai.lrv.lt/).

Tai Jūsų teisės:

 1. Pagal Reglamentą / BDAR Jūs turite teisę:
 • kreiptis į iFuture prašymu, jog gauti patvirtinimą, ar iFuture tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jeigu tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • pateikti iFuture prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją ar ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • pateikti iFuture prašymą ištrinti informaciją, kurią ji turi apie Jus, jei ji naudojama neteisėtai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia iFuture arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • pateikti iFuture prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • kreiptis į iFuture prašymu gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte iFuture susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai: duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p. arba 9 str. 2 d. a p.) arba sutartimi (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ir duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
 • atšaukti iFuture duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenys tvarkomi pagal Jūsų sutikimą;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (interneto svetainė: https://vdai.lrv.lt/), ar kitoje valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

Štai kaip Jūs galite įgyvendinti savo teises:

 1. Patvirtinęs savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko iFuture. Siekdami sužinoti, kokie asmens duomenys tvarkomi, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Jūs turite iš anksto raštu kreiptis į iFuture. Savo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis galite įgyvendinti pateikę prašymą. Siekiant apsaugoti duomenų subjektų asmens duomenis, nebus nagrinėjami anoniminiai ir asmens, kurio tapatybė nebuvo patvirtinta pagal galiojančius asmens tapatybės dokumentus, prašymai. Jūs taip pat galite pasinaudoti kitomis savo teisėmis, kurios buvo išvardytos anksčiau.
 2. Čia yra pateikiama pavyzdinė tokio prašymo forma: [spausti ir atsisiųsti].
 3. iFuture išspręs Jūsų prašymą per mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis terminas tam tikrais atvejais, apie kuriuos Jus informuos, gali būti pratęstas dar dvejais mėnesiais.
 4. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą iFuture Jums taip pat pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu. iFuture gali atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės. Už duomenų kopijas, tam tikrais atvejais, galime paprašyti sumokėti pagrįstą mokestį.
 5. Prašome susisiekti su iFuture, jei turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši privatumo politika yra neaiški.

V. ATSAKOMYBĖ

 1. Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamą asmens duomenų pasikeitimą. iFuture nėra atsakinga už žalą, atsiradusią Jums ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie jų pasikeitimą.

VI. SLAPUKAI INTERNETO SVETAINĖJE

 1. Siekiant pagerinti lankymąsi iFuture svetainėje, joje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant tinklalapyje ir yra saugomos tinklalapio lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą iFuture tinklalapyje bei daugiau sužinoti apie tinklalapio lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek tinklalapį, tiek ir iFuture teikiamas paslaugas ar tinklalapyje pateikiamą informaciją. Svetainė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis. Jeigu tinklalapio lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Google slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus, juos visus ištrinti arba įjungti/išjungti juos po vieną. Daugiau informacijos apie tinklalapyje naudojamus Google slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org arba google.com/privacy_ads.html Informacija apie naudojamus slapukus ir kita svarbi informacija yra pateikiama atskirame puslapyje iFuture interneto svetainėje

VII. PRIVATUMO POLITIKOS REDAKCIJA IR PAKEITIMAS

 1. Šios privatumo politikos redakcija yra patvirtinama įmonės vadovo ir jos versija ar jos aktualus tekstas patalpinamas į iFutureinternetinę svetainę, kuri pasiekiama šiais interneto adresu https://ifuture.lt
 2. Šios privatumo politikos redakcija galioja nuo 2022-01-27.
 3. iFuture gali bet kada keisti šią privatumo politiką ir paskelbti naują jos versiją. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto svetainėje.