1. Ši privatumo politika skirta Jums, fiziniam asmeniui – duomenų subjektui, tikslu informuoti apie taikomą asmens duomenų apsaugą Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko MB „Išmanus investavimas“ (iFuture Investments) (toliau – „iFuture“). Šioje politikoje pateikiama informacija kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, koks taikomas teisinis pagrindas, tvarkymo apimtis, apsauga ir tvarkymo terminas duomenų rinkimo metu bei tvarkant duomenų subjekto asmens duomenis ir kt.

2. iFuture Jūsų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

I. DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

3. Duomenų valdytojas yra MB „Išmanus investavimas“, įmonės kodas 304975611. Kontaktinis tel. +370 677 90092 el. p. info@ifuture.lt Konkretaus ofiso pagal miestą kontaktus galite rasti https://ifuture.lt/kontaktai

II. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, TIKSLAI, PAGRINDAI IR SAUGOJIMO TERMINAS

4. iFuture tvarko asmens duomenis pagal šias duomenų subjektų kategorijas: darbuotojai, kandidatai į darbuotojus, konsultantai (partneriai, tarpininkai), kandidatai į konsultantus, klientai ir jų atstovai (tai apima: draudėjai, apdraustieji, pensijų fondo dalyviai ir jų darbdaviai (fiziniai asmenys), tretieji asmenys, mokantys pensijų įmokas (jų dalį).

5. Šioje privatumo politikoje vartojamas terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti. iFuture gali rinkti ir tvarkyti: 1) kai pateikiate tam tikrus savo asmens duomenis, jog jie būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, kurie nurodyti šioje politikoje; 2) kai pateikiate savo asmens duomenis tam, kad būtų įvykdytas užsakymas ar sutartis, kurios šalis Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;  3) kai užsiregistruojate vizitui per iFuture interneto svetainę užpildant formas arba kreipiatės dėl paslaugų teikimo internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais, kreipiatės į iFuture personalą ar partnerius, ir visais kitais būdais; 4) kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su iFuture personalu dėl paslaugų; 5) kai bendraujate su iFuture personalo kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

6. iFuture tvarkys ir saugos tik tuos asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir būtini konkretiems tikslams pasiekti. Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų, jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas. iFuture gali papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita informacija, jei ji reikalinga siekiant šioje privatumo politikoje išvardytų tikslų. iFuture deda reikiamas pastangas, siekiant nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

7. iFuture siekiant vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus (suteikti paslaugą ir kt.) pagal sutartį (taip pat ir žodinę), sutartiniams santykiams užmegzti ir palaikyti, komunikacijai, įmonės teisėtų interesų apsaugos ir kitais teisėtais tikslais tvarko klientų ir jų atstovų asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitos numerį, elektroninius laiškus (kitą susirašinėjimo informaciją), asmens sveikatos, pasirinktų draudimo apsaugos rūšis. Šie asmens duomenys tvarkomi sutartinių santykių galiojimo metu bei 10 metų po sutartinių santykių pabaigos. El. laiškai ir kita komunikacijos informacija saugoma 3 metus, bet gali būti pratęsta iki 10 metų, kai būtina dėl įmonės interesų apsaugos. Duomenų tvarkymo pagrindas – sutartis arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį arba teisėtas interesas arba teisinė prievolė.

8. iFuture tvarko šiuos konsultantų (partnerių, tarpininkų), kandidatų į konsultantus duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, elektroninius laiškus (kitą susirašinėjimo informaciją). Duomenys tvarkomi siekiant užmegzti bendradarbiavimą ir jį palaikyti, vykdyti abipusius įsipareigojimus. Šie asmens duomenys tvarkomi sutartinių santykių galiojimo metu bei 10 metų po sutartinių santykių pabaigos. El. laiškai ir kita komunikacijos informacija saugoma 3 metus, bet gali būti pratęsta iki 10 metų, kai būtina dėl įmonės interesų apsaugos. Duomenų tvarkymo pagrindas – sutartis arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį arba teisėtas interesas arba teisinė prievolė.

9. iFuture tvarko darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus duomenis bei apie tai juos supažindina atskirai.

10. iFuture gali tvarkyti asmens duomenis siekiant ginti įmonės teises ir teisėtus interesus, siekianti tvarkyti ir valdyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus, siekiant išieškoti skolas ir pan.

11. iFuture gali tvarkyti asmens duomenis, kuriems turi Jūsų aiškiai išreikštą sutikimą (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros). Tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitam tikslui gautas sutikimas galioja 5 metus.

12. Jūsų asmens duomenis iFuture gali saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesieja sutartiniai santykiai, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Jūsų asmens duomenis iFuture saugo ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys.

13. iFuture vidaus taisyklėse yra numatyti atskirų duomenų saugojimo terminai bei teisės aktuose nustatyti terminai. Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: 1) būtina, kad įmonė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; 2) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; 3) Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 4) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

14. Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, iFuture duomenis neatstatomai sunaikina. Kai tam tikri Jūsų duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, iFuture Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikina. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktas sutikimas ir įrodymą apie jį gali būti saugomas ir ilgesnį laikotarpį.

III. JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS

15. iFuture laikydamasi Reglamento ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, duomenų tvarkymo tikslais gali perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti užsakymą ir suteikti paslaugą, užtikrinant, kad atitinkami tretieji asmenys išsaugo asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina tinkamą jų apsaugą.

16. iFuture duomenų gavėjų kategorijos: draudimo bendrovės, pensijų fondai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą.

17. Jei tai būtina dėl minėtų tikslų, iFuture turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis savo tiekėjams, strateginiams partneriams ir kitiems, kurie padeda vykdant Jūsų užsakymus, komercinę veiklą, siekiant įgyvendinti bendradarbiavimą. iFuture iš duomenų gavėjų reikalauja įsipareigoti gautą informaciją naudoti tik tais tikslais, kuriais duomenys buvo perduoti, ir laikantis teisės aktų reikalavimų. iFuture pasitelkti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal jos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdama duomenų tvarkytojus, iFuture siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

18. Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys iFuture buhalterinės apskaitos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros ir kitas paslaugas.

19. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti iFuture teises, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

20. iFuture neperduoda duomenų už ES ribų į trečiąją valstybę arba tarptautinę organizaciją.

IV. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR JŪSŲ TEISĖS

21. iFuture imasi reikiamų administracinių, organizacinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, siekdama apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų.

22. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis iFuture tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į iFuture, nes geranoriškomis pastangomis gali pavykti išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

23. Jeigu Jūsų netenkins siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, nėra imamasi pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (interneto svetainės adresas https://vdai.lrv.lt/).

24. Jūs turite teisę:
1) Kreiptis į iFuture prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
2) kreiptis į iFuture prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
3) kreiptis į iFuture prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
4) nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia iFuture arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
5) teisę į duomenų perkeliamumą, kuris pasireiškia tuo, jog a) turite teisę reikalauti gauti visus susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jis pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, arba b) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (jeigu tai techniškai įmanoma); ši teisė gali būti įgyvendinta tik dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi elektroninėmis priemonėmis, ir yra gauti iš Jūsų pačių sutikimo ar sutarties pagrindu;
6) apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
7) reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
8) atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo – kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu;

25. Patvirtinęs savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko iFuture. Siekdami sužinoti, kokie asmens duomenys tvarkomi, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Jūs turite iš anksto raštu kreiptis į iFuture. Savo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis galite įgyvendinti pateikę prašymą. Siekiant apsaugoti duomenų subjektų asmens duomenis, nebus nagrinėjami anoniminiai ir asmens, kurio tapatybė nebuvo patvirtinta pagal galiojančius asmens tapatybės dokumentus, prašymai.

26. iFuture išsprę Jūsų prašymą per mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis terminas tam tikrais atvejais, apie kuriuos Jus informuos, gali būti pratęstas dar dvejais mėnesiais.

27. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą iFuture Jums taip pat pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu. iFuture gali atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės.

28. Prašome nedelsiant susisiekti su iFuture, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši privatumo politika yra neaiški. Jūs turite teisę pranešti iFuture, jei nenorite, kad ateityje su Jumis susisiektų; norite pasinaudoti kitomis savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, kurios nurodytos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme; norite pranešti apie kokius nors privatumo politikos pažeidimus.

V. ATSAKOMYBĖ

29. Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamą asmens duomenų pasikeitimą. iFuture nėra atsakinga už žalą, atsiradusią Jums ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie jų pasikeitimą.

VI. SLAPUKAI INTERNETO SVETAINĖJE

30. Siekiant pagerinti lankymąsi iFuture svetainėje, joje gali joje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant tinklalapyje ir yra saugomos tinklalapio lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą iFuture tinklalapyje bei daugiau sužinoti apie tinklalapio lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek tinklalapį, tiek ir iFuture teikiamas paslaugas ar tinklalapyje pateikiamą informaciją. Svetainė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis. Jeigu tinklalapio lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Google slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus, juos visus ištrinti arba įjungti/išjungti juos po vieną. Daugiau informacijos apie tinklalapyje naudojamus Google slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html

VII. PRIVATUMO POLITIKOS REDAKCIJA IR PAKEITIMAS

31. Šios privatumo politikos redakcija yra patvirtinama įmonės vadovo ir jos elektroninė versija ar jos aktualus tekstas patalpinamas į bendrovės internetinę svetainę, kuri pasiekiama šiais interneto adresu https://ifuture.lt

32. Šios privatumo politikos redakcija galioja nuo 2020-03-23.

33. iFuture gali bet kada keisti šią privatumo politiką ir paskelbti naują jos versiją. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto svetainėje.